تبلیغات
نوشته های عاشقانه - بدهکاری....

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

بدهکاری....

امـــروز نــه چـایـــ م دارچیــن داشـت

نـه قهـــوه ام شکــر

نــه اینکــه نــخواهـم

حـــوصله اش  را نــداشتــم

یعنـــی مــی دانـــی..
 
امـــروز نــبـودم

نــه!

امـــروز اصــلا نـبـــودم

مــن کـه خیلــی وقـــت اسـت

نـ.یـ.سـ.تـ.مـ..

امـــروز آفتــاب بـــود..بهــــار بــــود...

راحـــت بگویــمــت

امـــروز تــــو بایـــد مــی بـــودی

همـــه ی روزهـا بـه کنــار

تــو امــروز را عجیــب بـه مــــــن

وبه چشمهای منتظرم

بـ.د.هـ.کـ.ا.ر.ی. . . !
[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ] [ 08:51 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]