تبلیغات
نوشته های عاشقانه - میان باغ چشمان.....

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

میان باغ چشمان.....

میـان بـاغ چشــمانـم
هــزاران رمــز و راز  ِ نــی


بـه هــر جـوی و بـه هــر بنـــدش
بـســی رنـج و ســتم در پــی


مــرا در خلــوت شــب هــا
خُشــا دسـتــی کــه نـاز آرد


میـان ســجدهً مســتــی
صـدایــی در فــراز آرد


خُشــا در گـلشــن عشــقم
هجــوم بـاد و طــوفـان نیـســت


درون بـاغــی از وحشــت
نفــیـر مــرگ انســان نیـســت


در اینـجــا هیــچ گــرگــی نیـســت
همــه هــم قــد و هـمســاننـد ، بــزرگــی نیـســت


در اینـجــا چشــم هــا ، واگــوی احســاسـنـد
درون دیــده ، خــاری نیـســت


و یـا در آســتیـن هــاشـان
نفــیـر مــرگ و مــاری نیـســت


در اینـجــا هــر صـدایــی ، ســبـز مــی آیـد
مــرا از وحشــت طــوفـان ، مــلالــی نیـســت


میـان کــوچــهً بـن بســت
صـدای قیــل و قـالــی نیـســت


کـســی در کیـن و نفــرت نیـســت ، چــه خُشــبختــم
در اینـجــا ، در هــوای عشــق بـایـد زیـســت[ چهارشنبه 6 مرداد 1395 ] [ 12:04 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]